(6) A doktori értekezést két egyező, bekötött példányban, az alábbiakkal együtt kell benyújtani a kari DÜ-nek:
− az értekezés bekötött példányával megegyező elektronikus változat,
− a műhelyvitáról készült jegyzőkönyv és jelenléti ív egy példánya,
− a tézisek magyarul és angolul, a DI-k előírása szerint, nem magyar anyanyelvű hallgatók csak angolul,
− a magyar és az angol (nem magyar anyanyelvű hallgatók esetén csak angol) nyelvű tézisek szövege elektronikus formában külön-külön fájlban,
− egyes szám harmadik személyben írt, maximum egy oldal terjedelmű szakmai önéletrajz,
− az értekezés témájához kapcsolódó publikációk jegyzéke, a különlenyomatokkal vagy a közlésre való elfogadásról szóló nyilatkozattal együtt nyomtatott vagy elektronikus formában,
− a publikációk társszerzőinek nyilatkozata, amelyben hozzájárulnak ahhoz, hogy a közös publikációkban bemutatott eredmények a disszertáció részét képezhetik. Abban az esetben, ha a publikációban két doktorandusz is szerző, úgy nekik nyilatkozni kell, hogy az értekezésben felhasznált eredmények mennyiben tükrözik az adott jelölt hozzájárulását.
− a jelentkezéskor még be nem nyújtott nyelvvizsga-bizonyítvány hiteles másolata és igazolás az OI-tól, hogy a nyelvvizsga-bizonyítvány hiteles,
− nyilatkozat, hogy a disszertáció a jelölt önálló munkája, az irodalmi
hivatkozások egyértelműek és teljesek.
− a témavezető nyilatkozata, hogy az értekezés megfelel a tudományos etika
normáinak,
− az eljárási díj befizetésének igazolását, abban az esetben, ha a doktori értekezést benyújtó már nem rendelkezik hallgatói státusszal, vagy abból mindössze két hónap van hátra.