1. § Az értekezés nyilvános vitája
  (1) [DR 16.§ (1)] A doktori értekezést bírálóbizottság (a továbbiakban: „Bizottság”) előtt, nyilvános vitában kell megvédeni.
  (2) [DR 16.§ (2)] A doktori értekezés nyilvános vitájának lebonyolítására, valamint az értekezés elfogadásáról való döntéshozatalra és a nyilvános védés értékelésére a TDHT Bizottságot hoz létre. A Bizottság legalább öt tagból áll, a tagok kiválasztásánál megfelelően alkalmazni kell a 8. § (24) bekezdésében foglalt rendelkezéseket.
  (3) A doktori iskola egy pótelnököt és két póttagot is megjelöl. Nem lehetnek a Bizottság tagjai a jelölt témavezetője, konzulense, és a jelölttel a doktori témában közösen publikáló személyek. Az értekezés két bírálója is a bizottság tagja.
  (4) A doktori védés akkor folytatható le, ha az elnök és három tag (legalább egy bíráló és egy külső tag, aki ugyanaz a személy is lehet) jelen van. Amennyiben a bírálók egyike nem tud a védésen részt venni, a bírálatra a jelölt által adott válasz elfogadásáról a védést megelőzően írásban nyilatkoznia kell. A védésen a jelen nem levő bíráló bírálatát az elnök/titkár ismerteti.
  (5) [DR 16.§ (3)] Az értekezést, a két támogató javaslat beérkezésétől számított szorgalmi időszakra eső két hónapon belül, nyilvános vitára kell bocsátani. A doktori értekezés benyújtója a bírálatokat előzetesen kézhez kapja, és azokra a védés előtt írásban, a védés során – a nyilvános vitában – szóban válaszol.
  (6) A nyilvános vita időpontjáról a jelöltet, a TDHT minden tagját, az Egyetem szakmailag illetékes tanszékeit a vita időpontja előtt legalább 5 munkanappal értesíteni kell. A vita időpontját a doktori iskola az ODT honlapján közzéteszi. Az értesítésekben közölni kell, hogy a nyilvános vitában bárki felszólalhat és előzetesen írásban is észrevételt tehet.
  (7) Gondoskodni kell arról, hogy a Bizottság tagjai a bírálatokba és a válaszokba a nyilvános vitát megelőzően betekintést nyerjenek.
  (8) Idegen nyelvű értekezés esetén a védés magyarul vagy az adott idegen nyelven is történhet, amiről az értekezés benyújtásakor a jelöltnek nyilatkoznia kell.
  (9) A vita során a szerző rövid, szabad előadásban (20′) ismerteti az elvégzett munka fő eredményeit, a téziseket. Ezután a bírálók ismertetik véleményüket, majd a szerző válaszol a bírálók és a nyilvános vita résztvevői által feltett kérdésekre, illetve hozzászólásokra. Végül a bírálók, illetve a vita résztvevői nyilatkoznak, hogy a szerző válaszát elfogadják-e.
  (10) [DR 16.§ (4)] A doktori értekezés benyújtója kérelmére, a Bizottság támogató véleménye alapján és a TDHT jóváhagyásával zárt védés tartható, ha a doktori értekezés szabadalmi eljárással érintett vagy nemzetbiztonsági okból minősített adatot tartalmaz.
  (11) [DR 16.§ (5)] A vita lezárása után a bizottság zárt ülésen, titkos szavazással dönt az értekezés elfogadásáról. Az elnök ezután az eredményt nyilvánosan kihirdeti.
  (12) A Bizottság pontozással (0-1-2-3-4 pont) dönt a védés eredményéről. Az értekezés akkor tekinthető elfogadottnak, ha a kapott pontok összege eléri az elérhető pontszám 60 %-át.
  (13) [DR 16.§ (6)] A védésről és a bizottság döntéséről jegyzőkönyvet kell felvenni. A védés eredményéről a felsőoktatási intézmény –kérelemre – igazolást ad, jelezve abban, hogy az igazolás nem jelenti a doktori fokozat odaítélését.
  (14) [DR 16.§ (7)] Két elutasító bírálat vagy sikertelen védés esetén ugyanazon doktori témában új doktori értekezés benyújtása leghamarabb két év elteltével, legfeljebb egy alkalommal kezdeményezhető.
 1. § A doktori fokozat minősítése
  (1) A TDHT a jegyzőkönyve alapján előterjesztést készít az EDHT részére a fokozat odaítélés érdekében a védést követő 14 napon belül.
  (2) Az EDHT szavazással dönt a fokozat odaítéléséről a TDHT előterjesztését követő 30 napon belül.
  (3) A doktori fokozat minősítésének megállapítására a védés %-os eredménye alapján kerül sor. A fokozat minősítése 90, vagy annál nagyobb % esetén “summa cum laude” (kiváló), 90%-nál kisebb, és legalább 80% esetén “cum laude” (jó), a “rite” (megfelelt) minősítéshez legalább 60%-ot kell elérni.
  (4) A 2016. szeptembere előtti képzésben résztvevő doktorjelöltek esetén a nyilvános vitát a sikeres doktori szigorlat letételét követően lehet megtartani. Esetükben a doktori fokozat minősítésének megállapítására a doktori szigorlat és a védés %-os eredményének egyszerű számtani átlaga alapján kerül sor. A fokozat minősítése 90, vagy annál nagyobb % esetén “summa cum laude” (kiváló), 90%-nál kisebb, és legalább 80% esetén “cum laude” (jó), a “rite” (megfelelt) minősítéshez legalább 60%-ot kell elérni. A Doktori Iskola a szigorlati és védési jegyzőkönyvek alapján előterjesztést készít az EDHT részére.
  (5) [Nftv. 53. § (6)] Az odaítélt doktori fokozatokról központi nyilvántartást kell vezetni, amelybe bárki betekinthet. Biztosítani kell a nyilvántartás internetes hozzáférhetőségét. (6) [DR 16. § (8)] A felsőoktatási intézmény az EDHT által odaítélt doktori fokozatról a doktori anyakönyvben rögzített határozat alapján a tudományterületet, azon belül tudományágat, illetve művészeti ágat is megjelölő oklevelet állít ki, és erről egyúttal értesíti az Oktatási Hivatalt.