A Pannon Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola (GSDI) 2001-ben alakult meg, nevéhez hűen a társadalomtudományok tudományterületen gazdálkodás- és szervezéstudományok tudományágban folytat PhD fokozatot adó doktori képzést.

A tekintélyes múltra visszatekintő doktori iskolát nemzetközileg is ismert és elismert oktatók, kutatók alapították, illetve működését fémjelezték, nyitott, a tudományt a praxis szolgálatába állító szellemiségük mind a mai napig meghatározza a képzést. A GSDI vezetőinek névsora (Major Iván, Török Ádám, Telcs András) önmagában is garanciát jelent a képzés minőségére, amelyhez az akadémiai életpálya legmagasabb grádicsain lévő oktatók, témavezetők is hozzájárulnak.

A doktori iskola számos akkreditáción esett át, minden esetben elnyerte a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) támogatását.

A doktori iskolában eddig közel 100 hallgató szerzett PhD fokozatot, jelenleg mintegy 40, köztük számos külföldi doktorandusz vesz részt a képzésben, amely magyar és angol nyelven, állami ösztöndíjas és költségtérítéses finanszírozásban zajlik.

A GSDI a Gazdaságtudományi Kar (GTK) égisze alatt, a Pannon Egyetem többi karával és doktori iskolájával kooperálva működik. Alapvetően a GTK intézeteinek, tanszékeinek legkiválóbb oktatói, kutatói jelentik azt a humánerőforrás bázist, amely a GSDI-ben zajló tudományos utánpótlásnevelést biztosítja, de más, köztük külföldi egyetemek, kutatóintézetek munkatársai is bekapcsolódnak a képzés és a fokozatszerzés folyamatába.

A doktori iskola közelmúltban elfogadott stratégiájának fókuszában a nyitottság, az együttműködés és a minőség hármassága áll, a mindennapok és a versenyképesség megőrzését, növelését célzó fejlesztések egyaránt ebben a szellemiségben zajlanak.

A Doktori Iskola vezetése

Michalkó Gábor
az MTA doktora, egyetemi tanár

Üzleti Tudományok Intézete
Turizmus Intézeti Tanszék

Alprogramvezetők

Kvantitatív módszerek és ökonometriaVezetéstudományÜzleti tudományok
Kutatási területek:
Kvantitatív módszerek, ökonometria, adattudomány, közgazdaságtan, statisztika stb.
Kutatási területek:
Szervezet és vezetéselemélet, stratégiai menedzsment, viselkedés és döntés, projektmenedzsment stb.
Kutatási területek:
Marketing, számvitel, pénzügy, turizmus stb.
Kosztyán Zsolt Tibor
PhD, egyetemi tanár
Bencsik Andrea
a közgazdaság-tudomány kandidátusa,
egyetemi tanár
Veres Zoltán
a közgazdaság-tudomány kandidátusa, egyetemi tanár
Menedzsment Intézet
Kvantitatív Módszerek Intézeti Tanszék
Menedzsment Intézet
Szervezési és Vezetési Intézeti Tanszék
Üzleti Tudományok Intézete
Marketing Intézeti Tanszék

Adminisztráció, információ

Kaszáné Csehi Diána

“A” épület, 2. emelet, 241. iroda
Telefon: + 36 88 624-000/4120
E-mail: csehi.diana@gtk.uni-pannon.hu

A doktori képzés struktúrája

A doktori képzés két nagyobb szakaszból áll. Az első, az úgynevezett képzési és kutatási szakasz (1-4. félév), amely a komplex vizsgával zárul, a második, az úgynevezett kutatási és disszertációs szakasz (5-8. félév), amely az abszolutórium megszerzésével zárul.

A képzési és kutatási szakaszban (1-4. félév) a doktorandusz a mintatantervben előírt kurzusokon vesz részt (azokon tanulmányi krediteket szerez), a témavezető(k) irányításával kutatómunkát végez (kutatási krediteket szerez), oktatási, oktatástámogatási feladatokban működhet közre (azokon tanulmányi krediteket szerezhet) és publikál (publikációs krediteket szerezhet). Amennyiben összegyűjtötte a 120 kreditet, a 4. félév végén komplex vizsgát tesz.

A kutatási és disszertációs szakaszban (5–8. félév) a doktorandusznak már nincs kurzuslátogatási kötelezettsége, viszont intenzív kutatómunkát végez, kutatási eredményeit referált kiadvány(ok)ban publikálja, elkészíti a műhelyvitára benyújtandó értekezéstervezetét, oktathat, oktatástámogatási feladatokat végezhet. A kutatási és disszertációs szakasz a nyolcadik aktív félév végén abszolutóriummal zárul, amelynek feltétele a 240 kredit teljesítése.

A doktorandusznak a komplex vizsgát követő harmadik év végéig van lehetősége a disszertációjának benyújtására, amelynek sikeres megvédése esetén PhD fokozatot szerez. Ez a határidő különös méltányosságból (pl. gyermekvállalás, tartós betegség esetén) meghosszabbítható.

A képzés tartalma

A doktori képzés alapvetően a tudományos utánpótlás-nevelést szolgálja, ezért olyan ismeretek és képességek elsajátítását kínálja, amely akár az akadémiai életpályán, akár a gyakorlatban, illetve a két szféra közös metszetében magas szintű kutatások folytatását teszi lehetővé. Ahhoz, hogy a képzés eredményesen záródhasson és sor kerüljön a PhD-fokozat megszerzésére, strukturált és minőségi tudásátadás szükséges, amelynek kereteit az alábbi mintatantervi blokkok képezik. A képzés során blokkonként két kurzus elvégzése az előírás, összesen 8 kurzust kell teljesíteni.

További információ:

Telefon: 06 88 624 120

E-mail: gsdi@gtk.uni-pannon.hu