A műhelyvita és annak értékelése

(1) A doktorandusz műhelyvitára elkészítendő disszertációtervezete kutatói felkészültségének és alkalmasságának előzetes dokumentálása. A disszertációtervezet benyújtásával egyidejűleg a témavezető minimum fél-, maximum egyoldalas terjedelmű véleményét is mellékelni kell.

(2) A műhelyvitára kizárólag a komplex vizsga sikeres letétele után van lehetőség.

(3) A doktorandusz köteles nyilatkozni arról, hogy disszertációtervezetét saját maga készítette, és abban csak a megadott forrásokat használta fel, egyértelműen, a forrás megadásával megjelölt minden olyan részt – beleértve saját korábbi munkáját is –, amelyet szó szerint vagy azonos értelemben, de átfogalmazva más forrásból vett át.

(4) A disszertációtervezetet magyar vagy angol nyelven kell benyújtani. A disszertációtervezetet egy nyomtatott, bekötött (összefűzött) példányban és azonos tartalommal pdf file-formátumban elektronikusan is le kell adni a Doktori Irodában. A disszertációtervezet július és augusztus hónapok kivételével folyamatosan benyújtható. A disszertációtervezetben be kell mutatni a témaválasztás aktualitását, gazdasági, társadalmi, környezeti relevanciáját; kutatási kérdéseket, illetve a témától függően hipotéziseket, előfeltevéseket kell megfogalmazni; fel kell tárni és elemezni kell a szakirodalmi hátteret, be kell mutatni és szakirodalmi hivatkozásokkal indokolni kell a választott módszertant (complex research design). A 70-100 oldal terjedelmű disszertációtervezetet A/4 méretben, 2,5 cm-es margóval, 1,5-es sorközzel, 12 TNR betűvel, a bekezdéseket tabulátorral elkülönítve, egy lap egy oldal, az oldalakat jobb alsó sarokban számozva kell elkészíteni, az illusztrációkat (fajtánként külön-külön számozva, címmel és forrással ellátva) lehetőleg a szövegen belül kell elhelyezni.

(5) A műhelyvita magyar vagy angol nyelven zajlik. Nem magyar anyanyelvű doktoranduszok esetében, vagy ha a magyar anyanyelvű doktorandusz angol nyelven nyújtja be a disszertációtervezetét és az alprogramvezetőnek előzetesen jelzi az angol nyelvű vitára vonatkozó kifejezett igényét, a vita angol nyelven kerül lebonyolításra.

(6) A disszertációtervezetet legalább öt-, maximum hattagú, erre a célra felkért Műhelyvita Bizottság (a továbbiakban: MVB) értékeli, amelynek minden tagja tudományos fokozattal rendelkezik. A MVB elnöke az Egyetemmel munkaviszonyban álló vagy külsős egyetemi tanár, Professor Emeritus, illetve habilitált egyetemi docens lehet. A MVB legalább két tagja, de a felkért opponensek közül legalább egy fő külső szakember (nem áll munkaviszonyban az Egyetemmel). A MVB-nek minden esetben tagjai a hivatalos opponensek (2 fő) és a doktorandusz témavezetője/témavezetői, (aki nem lehet sem elnök, sem opponens). A MVB munkáját szavazati joggal nem rendelkező titkár segíti, aki a jegyzőkönyvvezetői feladatokat látja el. A titkár az Egyetem PhD fokozattal rendelkező oktatója, kutatója, vagy az Egyetem doktori képzésében abszolutóriumot szerzett tanársegéd, tudományos segédmunkatárs. ( Műhelyvita Bizottság előterjesztő űrlap)

(7) A MVB összetételére – a témavezetővel előzetesen egyeztetve – az alprogramvezető tesz javaslatot az erre rendszeresített űrlapon, amelyen a vita lebonyolításának nyelvét is meghatározza. A MVB összetételéről a TDHT dönt.

(8) Az opponenseknek a disszertációtervezet megküldéstől számítva 60 naptári nap áll rendelkezésére, hogy elkészítsék és a Doktori Irodába eljuttassák írásos véleményüket. A 60 nap leteltével a koordinátor szükség esetén emlékeztetőt küld az opponensnek, s amennyiben az opponens a 90. napon sem küldi meg véleményét, a DI vezetője automatikusan a TDHT által jóváhagyott tartalékopponenst kéri fel a disszertációtervezet értékelésére.

(9) A disszertációtervezetet – a tudományos közösség tagjainak jelenlétében – nyilvános ülésen, műhelyvitán kell megvitatni. A műhelyvita lebonyolítására akkor kerülhet sor, ha rendelkezésre állnak a felkért opponensek bírálatai. A műhelyvitát – a plágiumgyanú jelzése kivételével – függetlenül az opponensi véleményekben megfogalmazott értékeléstől meg kell tartani. A doktorandusz az opponensi vélemények ismeretében egy alkalommal visszavonhatja a disszertációtervezetét, ez esetben legkorábban 6 hónap múlva nyújthat be új vagy átdolgozott disszertációtervezetet. A műhelyvitát csak az elnök, a titkár, legalább az egyik felkért opponens és az (egyik) témavezető jelenlétében lehet megtartani. A műhelyvitán legalább egy fő külső szakembernek jelen kell lennie az MVB-ben.

(10) A műhelyvita után a disszertációtervezet szakmai színvonalát és készültségi fokát az MVB értékeli. Az MVB feladata, hogy a vitát is figyelembe véve megítélje, hogy a disszertációtervezetben foglalt eredmények és a jelölt felmutatott kutatói kvalitásai garantálják-e egy sikeresen védhető doktori disszertáció határidőre történő elkészítését és benyújtását, illetve az, hogy tanácsaival segítse a doktoranduszt a doktori disszertáció elkészítésében. Amennyiben a MVB elnöke bármely vitatott kérdésben formális szavazást rendel el, akkor csak az egyik témavezető rendelkezik szavazati joggal, ha mindkét témavezető jelen van, akkor a szavazati jog gyakorlásában előzetesen konszenzusra kell jussanak. 

(11) Az MVB értékelést (jegyzőkönyvet) készít és állást foglal abban, hogy a doktorandusz disszertációtervezetét:

            a)         változtatás nélkül elfogadásra ajánlja;

            b1)       a felsorolt kisebb változtatásokkal elfogadásra ajánlja;

            b2)       a felsorolt jelentősebb változtatásokkal elfogadásra ajánlja; 

            c)         a felsorolt indokok miatt nem javasolja elfogadásra, és újabb értekezéstervezet összeállítását indítványozza.

(12) Amennyiben az MVB nem javasolja a disszertációtervezet elfogadását, akkor a TDHT dönt arról, hogy a jelölt leghamarabb mikor nyújthat be új disszertációtervezetet. Ha az újonnan benyújtott disszertációtervezet vitája is sikertelenül zárul vagy egyik opponens sem javasolja annak megismételt vitára való bocsátását, akkor a TDHT javasolhatja az EDHT számára a jelölt doktori képzésből történő kizárását.

(13) A jegyzőkönyvet az MVB elnöke és titkára aláírásával hitelesíti, s azt megküldi a DI koordinátorának, aki gondoskodik arról, hogy az a következő TDHT ülésén tájékoztatásként napiendre kerüljön. 

(14) A megismételt disszertációtervezet-vita értékelő bizottságának összetételéről a TDHT dönt.