A doktori képzés célcsoportjai

Az „akadémiai kutatói” célcsoportba olyan jelentkezők kerülnek felvételre, akik az életpályájuk első szakaszában hivatásszerűen kívánnak oktató és kutatómunkát végezni, karrierjüket a hazai és/vagy a nemzetközi felsőoktatási, kutatási szférában képzelik el, továbbá a felvételi eljárás folyamatában meggyőzően igazolják tehetségüket, felkészültségüket és elkötelezettségüket. Az „akadémiai kutatói” célcsoport képzésének nyelve az angol. Ide tartoznak a Stipendium Hungaricum ösztöndíjas külföldi, az összes költségtérítéses külföldi és azok a magyar állami ösztöndíjban részesülő hallgatók, akik ebbe a képzési csoportba jelentkeznek és kerülnek felvételre. A kurzusok a félév során jellemzően egyenletesen elosztva, heti rendszerességgel kerülnek megtartásra, a doktoranduszok intenzíven bekapcsolódnak a Gazdaságtudományi Kar intézeteinek, tanszékeinek életébe. Felvételükre az Egyetemi Doktori Szabályzatban foglaltak szerint kerül sor.

Az „alkalmazott kutatói” célcsoportba olyan jelentkezők kerülnek felvételre, akik a szélesen értelemzett társadalomtudományi (a gazdálkodás- és szervezéstudományokat, a közgazdaságtudományt, valamint a regionális tudományokat egyaránt ideértve) kérdések elméleti megválaszolása és a gyakorlatba történő átültetése iránt egyaránt érdeklődnek. A doktori fokozat megszerzése és a felsőoktatás, kutatás támogatása iránt elkötelezettek, jellemzően az üzleti, közigazgatási, kulturális, diplomáciai, rendészeti, egészségügyi területen dolgozó, gyakorlati tapasztalatokat szerzett közép- vagy felső vezetők, illetve a karrierjüket ezen területeken képzelik el. Ezen célcsoport kiemelt szegmensei a mestertanárok és a külsős óraadók, akik jelenleg is a felsőoktatásban dolgoznak vagy a jövőben a gyakorlati feladatik mellett ilyen pozíciót kívánnak betölteni. Az „alkalmazott kutatói” célcsoport képzésének nyelve a magyar, itt tanulnak a költségtérítéses képzésben résztvevő magyar állampolgárok és azok a magyar állami ösztöndíjban részesülők, akik ebbe a képzési csoportba jelentkeznek és kerülnek felvételre. A kurzusok a félév során blokkosítva kerülnek megtartásra (jellemzően minden hónapban egy pénteki és szombati napon), amit konzultációs lehetőségek egészítenek ki. Az „alkalmazott kutatói” célcsoportban tanuló doktoranduszoknak a tanszéki, intézeti közösség életébe való bekapcsolódása opcionális, ahogyan oktatási kötelezettségeik sincsenek. Oktatási, oktatástámogatási krediteket saját munkahelyük belső képzési rendszerének aktív közreműködőjeként vagy más felsőoktatási intézmény oktatójaként is szerezhetnek. Felvételükre az Egyetemi Doktori Szabályzatban foglaltak szerint kerül sor.

A doktori képzés alprogramjai (műhelyei)

Az alprogramok a GSDI-n belül működő műhelyeket testesítik meg, azokat a nyitott tudományos alkotóközösségeket, amelyek a doktori képzés szervezésének, a tudásátadás folyamatának és a kutatómunkának a laza kereteit alkotják. Az alprogramok elsősorban a felvételi eljárás folyamatában, a műhelyhez kötődő kurzusok megtartásában, a kutatási beszámolókban, a komplex vizsgán és a műhelyvitán kapnak kitüntetett szerepet, a doktoranduszok szakmai identitását, intézményi kötődését erősítik.

Az alprogram megnevezésePéldák a kutatási területekreAlprogramvezető
Kvantitatív módszerek és ökonometriaKvantitatív módszerek, ökonometria, adattudomány, közgazdaságtan, statisztika stb.Kosztyán Zsolt egyetemi tanár
MenedzsmentSzervezet és vezetéselemélet, stratégiai menedzsment, viselkedés és döntés, projektmenedzsment stb.  Bencsik Andrea egyetemi tanár
Üzleti tudományokMarketing, számvitel, pénzügy, turizmus stb.Veres Zoltán egyetemi tanár

A doktori képzés struktúrája

A doktori képzés két nagyobb szakaszból áll. Az első, az úgynevezett képzési és kutatási szakasz (1-4. félév), amely a komplex vizsgával zárul, a második, az úgynevezett kutatási és disszertációs szakasz (5-8. félév), amely az abszolutórium megszerzésével zárul.

A képzési és kutatási szakaszban (1-4. félév) a doktorandusz a mintatantervben előírt kurzusokon vesz részt (azokon tanulmányi krediteket szerez), a témavezető(k) irányításával kutatómunkát végez (kutatási krediteket szerez), oktatási, oktatástámogatási feladatokban működhet közre (azokon tanulmányi krediteket szerezhet) és publikál (publikációs krediteket szerezhet). Amennyiben összegyűjtötte a 120 kreditet, a 4. félév végén komplex vizsgát tesz.

A kutatási és disszertációs szakaszban (5–8. félév) a doktorandusznak már nincs kurzuslátogatási kötelezettsége, viszont intenzív kutatómunkát végez, kutatási eredményeit referált kiadvány(ok)ban publikálja, elkészíti a műhelyvitára benyújtandó értekezéstervezetét, oktathat, oktatástámogatási feladatokat végezhet. A kutatási és disszertációs szakasz a nyolcadik aktív félév végén abszolutóriummal zárul, amelynek feltétele a 240 kredit teljesítése.

A doktorandusznak a komplex vizsgát követő harmadik év végéig van lehetősége a disszertációjának benyújtására, amelynek sikeres megvédése esetén PhD fokozatot szerez. Ez a határidő különös méltányosságból (pl. gyermekvállalás, tartós betegség esetén) meghosszabbítható. 

A képzés tartalma

A doktori képzés alapvetően a tudományos utánpótlás-nevelést szolgálja, ezért olyan ismeretek és képességek elsajátítását kínálja, amely akár az akadémiai életpályán, akár a gyakorlatban, illetve a két szféra közös metszetében magas szintű kutatások folytatását teszi lehetővé. Ahhoz, hogy a képzés eredményesen záródhasson és sor kerüljön a PhD-fokozat megszerzésére, strukturált és minőségi tudásátadás szükséges, amelynek kereteit az alábbi mintatantervi blokkok képezik. A képzés során blokkonként két kurzus elvégzése az előírás, összesen 8 kurzust kell teljesíteni.

BlokkKurzus
Kutatásmódszertan (K, KV)Modern módszerek a kvantitatív kutatásban I-II.
Kvalitatív kutatásmódszertan I-II.
Kutatástámogatás (K)Tudományos szövegalkotás és közlés
Eligazodás a tudomány világában
Alprogram (műhely) (K)Alprogramonként eltérő, de alapvetően az adott műhely tárgykörének fejlődéstörténete, legújabb tudományos eredményei, főbb kutatási áramlatai, vitái stb. Komplex vizsgára történő felkészülés
Akadémiai életpályára felkészítés, látókőrbővítés (SZV)Értékteremtés a tudományban Ökonometria Fenntarthatóság Közgazdasági elméletek Innovációpolitika Empirikus területi kutatások Közgazdasági elméletek Nemzetközi menedzsment

K=Kötelező; KV=Kötelezően választható; SZV=Szabadon választható

Képzési terv 2023. szeptembertől

Mintatanterv