A Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola – az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács (EDHT) állásfoglalása alapján – alakítja ki belső működési rendjét úgy, hogy az hatékonyan szolgálja a képzés és a fokozatszerzés magas színvonalát, és biztosítsa az iskola minden doktorandusz hallgatójának az értelemszerű hozzáférést az iskolában koncentrált teljes szellemi potenciálhoz és minden tárgyi feltételéhez.

Jelen Szabályzat a  Felsőoktatási törvény, az 51/2001. kormányrendelet, a MAB állásfoglalásai és a Pannon Egyetem Doktori Szabályzata alapján készült. A működési szabályzatban szereplő fogalmi meghatározások és az azok alapjául szolgáló rendeletek felsorolását a 3. sz. melléklet tartalmazza.

A Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola alapadatai

 

 1. A doktori iskola megalakulása

A MAB Plénuma 2000. december 15-i ülésén döntött az ideiglenes akkreditáció kérdésében és a 2000/10/III/5.1./5. sz. határozatával társadalomtudományok tudományterületen gazdálkodás- és  szervezéstudományok tudományágban 2001. január 1-től engedélyezte Doktori Iskola létesítését.

A Doktori Iskola vezetője: Dr.  Török Ádám a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, egyetemi tanár.

A Doktori Iskola törzstagjai:

Török Ádám Az MTA rendes tagja egy.tanár 1952 PE-TM
Bacsi Zsuzsanna Ph.D. habil egy. docens 1961 PE-TM
Gaál Zoltán CSc egy.tanár 1947 PE-TM
Halmai Péter DSc egy. tanár 1953 PE-TM
Kovács Zoltán CSc egy.tanár 1955 PE-TM
Mihályi Péter DSc egy.tanár 1953 PE-TM
Pupos Tibor CSc egy.tanár 1949 PE-TM
Szabó Lajos Ph.D. habil egy.docens 1968 PE-TM
Telcs András DS.c. egy. tanár 1956 PE-TM
Veres Zoltán DS.c. egy. tanár 1953 PE-TM
Elekes Andrea Ph.D. habil egy. docens 1973 PE-TM

 

 1. A doktori iskola szervezete

1. a) Doktori Iskola neve, adatai: Pannon Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola

Működési hely: Pannon Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Veszprém és Pannon Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar, Keszthely (PE GMK)

PE Alkalmazott gazdaságtan tanszék, PE Közgazdaságtan tanszék, PE Nemzetközi gazdaságtan tanszék, PE Pénzügytan tanszék, PE Szervezési- és Vezetési tanszék, PE Turizmus tanszék, postacím: 8201 Veszprém, Egyetem u. 10.

telefon: (06-88) 624-648  fax: (06-88) 62-4002
e-mail: torok.adam@yahoo.com This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it honlap: https://gsdi.gtk.uni-pannon.hu
számlaszám. PE MÁK-nál vezett 10048005-01426696-00000000 sz. számlája, elkülönített pénzügyi kezelés: 17920-217-es témaszámon.
pecsét: PE Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola

 1. b) a DI vezetője: A DIT elnöke a Doktori Iskola MAB által elismert vezetője.

Az iskolavezető megbízatása visszavonásig, illetve azon év december 31-ig tart, amely évben betölti a 67. életévét.

 1. c) a DI tagjai az alapítók (belső és külső), valamint a csatlakozó tagok témavezetők és oktatók. Azok a tudományos fokozattal rendelkező oktatók és kutatók, akiket – a doktori iskola vezetőjének javaslatára – a DIT alkalmasnak tart a doktori iskola keretében oktatási, kutatási és témavezetői feladatok ellátására.

A DI csatlakozó tagjait az iskolához történő csatlakozásra az iskola vezetője kéri fel. A megbízatás visszavonásig érvényes.

 1. d) a DI Tanácsa:

A DI Tanácsa tagjaira a doktori iskola vezetője, az iskola tudományos minősítéssel rendelkező oktatói közül az alapító tagokkal konzultálva javaslatot tesz az EDT-nek, a tagokról az EDT dönt, a megbízatásokat az EDHT elnöke adja ki.

A tagok létszáma nincs korlátozva, de célszerűen a DI kutatási főirányai mindegyikének van képviselete. A DIT az doktori hivatalokkal való kapcsolattartás és az iskola adminisztratív feladatainak ellátása érdekében titkárt kér fel. A titkár lehet a DIT tagja, de más tudományos minősítéssel nem rendelkező oktató, vagy kutató is. A tanácsnak az egyetemmel munkaviszonyban nem álló, külső szakember is tagja lehet. A DIT-nek tanácskozási joggal tagja a doktoranduszok képviselője. A képviselőjük személyéről az iskolába tartozó doktoranduszok döntenek.

DIT feladata különösen:

–       kidolgozza és folyamatosan fejleszti az iskola kutatási és oktatási programját, az EDT általános előírásait figyelembe véve megállapítja a szervezett képzés során a kredittel elismerhető tevékenységeket és azok kredit értékeit,
–       évente dönt a következő tanév szervezett képzésére meghirdetésre kerülő témákról,
–       javaslatot tesz az EDT-nek a témavezetők, az iskola oktatói személyére, a felvételi bizottság személyi összetételére
–       lebonyolítja az iskolába jelentkezők felvételi vizsgáit,
–       javaslatot tesz az EDT-nek a szervezett képzésre felvételre,
–       egyéni felkészülésre jelentkezők kérelmét megvizsgálja, és javaslatot tesz az EDT-nek a doktori cselekmény indítására,
–       felvétel esetén megbízza a témavezetőket,
–       jóváhagyja a szervezett képzésben résztvevő doktoranduszok munkatervét,
–       félévenként ellenőrzi a doktoranduszok teljesítményét, megállapítja a kutatómunkát elismerő kredit értékét, és indokolt esetben kezdeményezi a tanulmányok felfüggesztését,
–       elbírálja a vizsgamentességi kérelmeket,
–       dönt halasztási, külföldi részképzésre vonatkozó kérelmek ügyében; a témavezetők javaslata alapján átengedett hatáskörben az iskola vezetője is dönthet
–       dönt a doktorjelölt doktori szigorlati tárgyairól,
–       átengedett hatáskörben kijelöli a szigorlati bizottságokat, a nyilvános védések bíráló bizottságait,
–       rendelkezik a doktori képzésre fordítható összeg iskolán belüli felosztásáról, ellenőrzi azok felhasználását,
–       a kutatóhely tanszék vezetőjének véleményét kikérve meghatározza a szervezett képzésben résztvevő nem állami ösztöndíjas doktoranduszok költségtérítésének mértékét,
–       nyilvántartást vezet a szervezett képzésben résztvevő, doktori fokozatot szerzettek első elhelyezkedéséről,
–       javaslatot tesz az EDHT-nek fokozat odaítélésére, kandidátusi fokozat PhD fokozatként történő elfogadására, honoris causa doktori cím odaítélésére, állást foglal, illetve véleményt alkot mindazon kérdésekben, amelyekben az EDHT állásfoglalását kéri.

A DIT üléseit legalább háromhavonkénti gyakorisággal tartja. Döntéseit nyílt szavazással hozza meg, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Indokolt esetben a DIT bármely tagja titkos szavazást kérhet; szavazategyenlőség esetén a titkos szavazást addig kell folytatni, míg szótöbbség nem születik. Az üléseket az iskola titkára hívja össze, akit a beérkezett kérelmekről, megtárgyalandó kérdésekről, kérésekről a doktori hivatal tájékoztat. Az ülésekről a titkár jegyzőkönyvet vezet, amelynek egy példányát az adminisztráció és további szervezési feladatok elvégzése érdekében eljuttat a doktori képzés hivatalába.

A Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Tudományági Doktori és Habilitációs Tanácsa:

Dr. Bacsi Zsuzsanna, Ph.D. habil. PE. Georgikon Kar egyetemi docens
Dr. Deák Csaba Ph.D. habil egyetemi docens
Dr. Gaál Zoltán, CSc., PE GTK, egyetemi tanár

Dr. Halmai Péter DSc. PE GTK egyetemi tanár

Dr. Koltay Jenő, CSc., egyetemi docens
Dr. Kovács Zoltán CSc. PE GTK egyetemi tanár

Dr. Kövesi János CSc. egyetemi tanár

Dr. Meyer Dietmar CSc. egyetemi tanár
Dr. Mihályi Péter, DSc. PE GTK egyetemi tanár

Dr. Palánkai Tibor az MTA rendes tagja prof. emeritus

Dr. Palkovics Miklós CSc. nyugalmazott egyetemi tanár

Dr. Pupos Tibor Tibor CSc. PE Georgikon egyetemi tanár

Dr. Simonovits András DSc. Tudományos tanácsadó MTA-KTI
Dr. Szabó Lajos Ph.D. habil PE GTK egyetemi docens

Dr. Szintay István CSc. egyetemi tanár

Dr. Telcs András DSc. PE GTK egyetemi tanár
Dr. Török Ádám, az MTA rendes  tagja,  egyetemi tanár a GSDI vezetője

 1. e) A DI fóruma: minden DI tag és minden doktorandusz részvételével

A fórumot általában évente egy-két alkalommal a DI vezetője hívja össze. Célja a doktori iskola működéséről szóló tájékoztatás, az iskola előtt álló kérdésekben véleménykérés. A fórum lehetőséget nyújt az iskola doktoranduszai szakmai, külföldi részképzési beszámolóinak megtartására.

 1. f) a DI nyilvántartási rendszere, adminisztrációja:
nyilvántartás felelős
DI tagok (oktatók-kutatók, témavezetők) nyilvántartása DI titkára
a hallgatók (doktoranduszok, doktorjelöltek) nyilvántartása DI titkár/Doktori Hivatal
levelező doktoranduszok ügyeinek intézése Doktori Hivatal
fokozatszerzési eljárás ügyintézése (anyakönyv vezetése) Doktori Hivatal
gazdasági nyilvántartás DI vezető/titkár

a DI kutatási főirányai és azok vezetői

Kutatási főirány A főirány vezetője
Agrárökonómiai kutatások Dr. Pupos Tibor
Közgazdaságtudományi kutatások Dr. Török Ádám
Menedzsment-tudományi kutatások Dr. Gaál Zoltán

 

 1. Felvételi eljárás a Doktori Iskolába

Évente február-márciusban az iskolavezető felhívására az iskola kutatási főirányaiba tartozóan az egyetem tudományos minősítéssel rendelkező oktatói és kutatói, valamint intézményeknél (kutatóhelyek) dolgozó tudományos minősítéssel rendelkező kutatók a következő tanév szervezett doktori képzésére témajavaslattal élhetnek. A témajavaslatokat, és a témavezetők tudományos munkásságát a DIT véleményezi és jóváhagyásra az EDHT-nek felterjeszti. Az EDHT által is jóváhagyott javaslatok kerülnek meghirdetésre. Az egyetem felvételi pályázati felhívást és a témajavaslatokat a honlapján teszi közzé. A felvételi, iskoláktól független feltételeiről a DSz, illetve annak értelmében az EDHT dönt. Az iskola speciális előírásait a DIT javaslatára a DI vezetője elfogadásra az EDHT elé terjesztheti. Ezek meghirdetésére az EDHT elfogadó döntése alapján kerülhet sor.

A DIT tesz javaslatot az iskolába jelentkezők felvételi bizottságának személyi összetételére, a javaslatról az EDT dönt. A Felvételi Bizottság(ok) elnökből, legalább két tagból és a doktoranduszok tanácskozási jogú képviselőjéből állnak.

A Felvételi Bizottság a benyújtott dokumentumok alapján dönt arról, hogy a jelölt felvételi vizsgára bocsátható-e. A döntésről a pályázókat az adminisztrációt végző hivatal a felvételi vizsga időpontja előtt legalább egy héttel kiértesíti.

A felvételi vizsga szóbeli meghallgatásból áll, amelyen a vizsgázó beszámol tudományos munkájáról, tájékoztatást ad tudományos terveiről és bizonyítja a választott témakör általános ismereteiben és az idegen nyelvben való jártasságát. A Felvételi Bizottság munkája során mérlegeli a jelölt eddig végzett munkáját, nyelvtudását, a választott terület általános ismereteiben való jártasságát, szakmai intelligenciáját, szakma-szeretetét, szorgalmát, stb., és ennek alapján pontoz. Az egyes szempontok alapján adható pontszámot, valamint a felvételhez szükséges minimális pontszámot az EDHT állapítja meg. A felvételi eljárás során a bizottság a benyújtott dokumentumok, és a szóbeli alkalmassági vizsga alapján tesz javaslatot az DIT-nak a felvételre vagy elutasításra.

A felvételre javasolt pályázókat a Felvételi Bizottság az összesített pontszámok alapján rangsorolja, a sorrend megállapítása az ösztöndíjas és a költségtérítéses képzésben résztvevők esetében külön-külön történik. A DIT javaslata alapján az EDHT dönt a felvételre kerülő doktoranduszok személyéről. A felvételhez szükséges minimális pontszámot elérő, de állami ösztöndíjat nem igénylő jelöltek külön eljárás nélkül felvételt nyerhetnek a szervezett doktori képzésre.

 

 1. A DI oktatási munkája

4.1. Tanterv (képzési program)

A DIT az iskolavezető irányításával és a DI tagjainak közreműködésével kidolgozza a Doktori Iskola tantervét. A tantervet a DIT hagyja jóvá. Az oktatás a tanterv alapján történik. A tanterv tartalmazza a tantárgyakat, a tantárgyfelelős oktató nevét, a tárgyak tematikáját, a hozzákapcsolódó irodalmak felsorolását, a tanórai (kontakt/gyakorlati) elfoglaltságot, a kredit értéket, a tantárgyak egymásra épültségét.

A tárgyak között kötelező, és választható tárgyak is szerepelnek. A tanterv tartalmazza a fokozatszerzés szigorlati fő és melléktárgyainak listáját, azok tematikáját. A GSDI tantervét a 2. sz. melléklet tartalmazza.

4.2. A doktorandusz tanulmányi kötelezettsége

A doktorandusz a képzési formától függően a számára előírt tanulmányi kötelezettséget a tanulmányok kezdetekor a témavezetője segítségével összeállított és a DIT által jóváhagyott tanulmányi terv szerint végzi.

4.3. A doktoranduszok oktatási feladatokat is elláthatnak, amelyek a tantárgyfelelős oktató javaslata alapján, a DIT döntése szerint tanulmányi ponttal elismerhető.

4.4. A doktoranduszok a tanulmányaikból legfeljebb egy évet külföldi részképzéssel is teljesíthetnek. A külföldi tartózkodás akkor fogadható el részképzésnek, ha a doktorandusz a külföldi tartózkodás alatt a doktori témája körében tud kutatómunkát végezni és/vagy tanulmányokat folytatni. A külföldi tartózkodás részképzéskénti elfogadásáról a témavezető javaslatát figyelembe véve a DIT/átengedett hatáskörben a DI vezetője dönt.

 

 1. A DI feladatai a doktoranduszok kutatási tevékenységével kapcsolatban

A doktoranduszok a képzés megkezdésekor a témavezető irányításával kutatási tervet készítenek, amely tartalmazza a témacímet, a célkitűzést, a tervezett kutatás leírását, a végrehajtás vázlatos ütemtervét, a szükséges bel- és külföldi tanulmányutak felsorolását, a felhasználandó irodalmakat. A kutatási tervet a tanulmányi tervvel együtt a DIT megvizsgálja és dönt annak elfogadásáról.  A doktorandusz a kutatómunkát az elfogadott kutatási tervnek megfelelően a témavezető irányítása mellett végzi.

A témavezető a képzés 1. és 2. évének végén írásban nyilatkozik a jelölt munkájáról, az értékelő lapra félévenként a DIT által megállapított kredit beírásával igazolja a kutatási feladatok teljesítését. A doktorandusz munkájáról évente legalább egy alkalommal szóbeli beszámolót tart. A beszámoló fóruma lehet DIT ülés, DI fórum, a kutatóhely szakmai közössége, akadémiai, vagy más szakmai fórum (ha a DIT ezt elfogadja hazai, vagy külföldi konferencia).

A végzős doktoranduszok 3. évi szakmai beszámolóját célszerűen a tanév második felében a képzés keretében végzett kutatómunka befejezése előtt célszerű felvenni, erről jegyzőkönyvet kell felvenni és a doktorandusz doktori hivatalban őrzött anyagaihoz csatolni kell.

A kutatások feltételei biztosítása érdekében a DI pályázati úton is igyekszik támogatásokat elnyerni.

 

 1. A DI gazdálkodása

A DIT az EDHT által az állami ösztöndíjas hallgatók arányában félévente a beiratkozásokat követően leosztott képzési keretekkel, a befizetett tandíj és a nem állami ösztöndíjas hallgatók által fizetett költségtérítés legfeljebb 85%-ával gazdálkodik. A képzési keret összegének további esetleges közös felhasználású részéről, illetve a témavezetői szintre történő további leosztásról a DIT dönt.

 

 1. A DI publikációs gyakorlata

A DIT a témavezetők közreműködésével a doktoranduszokat arra ösztönzik, hogy tudományos eredményeiket publikációk formájában megjelentessék. A Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola a doktori fokozat elnyeréséhez minimum feltételként szabja a következőket:

A doktori szigorlat teljesítése előtt legalább egy, referált nemzetközi folyóiratban illetve könyvben megjelent, vagy publikálásra elfogadott publikációval; vagy legalább kettő, nem referált nemzetközi folyóiratban illetve könyvben megjelent, vagy publikálásra elfogadott publikációval; valamint legalább egy, referált hazai folyóiratban illetve könyvben megjelent, vagy publikálásra elfogadott publikációval való rendelkezés.

Publikációs teljesítményként elfogadható elismert szakmai kiadóknál megjelent, vagy kiadásra – a kiadó által írásban – elfogadott hazai vagy/és külföldi szakkönyv, könyvrészlet. A publikációs feltételek teljesítését a DIT véleményezi.

 

 1. A fokozatszerzési eljárás szervezése

A fokozatot szerezni kívánók a PE DSZ előírásainak megfelelően jelentkeznek az eljárás megindítására, jelentkeznek a szigorlat letételére, a dolgozatuk benyújtásával kérik a bírálatra kiadást és a nyilvános védés meghirdetését. A Doktori Hivatal a beérkezett kérelmeket, amennyiben azok megfelelnek a DSz-ban rögzített formai feltételeknek továbbítja a DIT titkárának. A DIT döntések alapján a Doktori Hivatal intézkedik a szigorlati és bíráló bizottságok felkérésről, a szigorlat és védés megszervezéséről.

A doktorjelölt köteles értekezését elektronikusan a DI vezetője felé benyújtani, valamint nyomtatott formában a DI titkáránál leadni 5 példányban. A DI vezetője gondoskodik az értekezés DI honlapjára való felkerüléséről.

A doktorjelöltek értekezésének házi védését a DIT megbízása alapján a témavezető/konzulens szervezi, a házi védés jegyzőkönyve a jelenléti ívvel mellékletét képezi a benyújtott végleges értekezésnek. A házi védésre előbírálót is felkérhet a DIT, ennek esetleges díjazásáról a DIT gondoskodik.

 

 1. A DI feladatai a habilitációs eljárások során

A DIT ellátja az Egyetemi Habilitációs Bizottság szakbizottsági feladatait is.

 

 1. A DI alumni politikája

Az egyetemi doktori hivatal a képzésben résztvevő doktoranduszokról anyakönyvet vezet, a fokozatot szerzettek és a kiadott oklevelek adatait bejegyzi az Egyetem PhD oklevél könyvébe. A PhD avatást követően a fokozatot szerzettekről tájékoztatja a MAB-ot, gondoskodik a tézisek elektronikus formában való megjelenítéséről és azt az OM rendelkezésére bocsátja.

A szervezett képzést eredményesen befejezettek első munkahelyéről a témavezetők bejelentése alapján a doktori hivatal nyilvántartást vezet.

 

 1. A DI minőségbiztosítása rendszere

– A DIT az egyetemi általános felvételi követelményeken túl a saját felvételi bizottsága számára további előírásokat tehet, amelyeket évenként fogalmaz meg.
– Gondoskodik a tanterv folyamatos karbantartásáról, a megfelelő tantárgy felelős személy kiválasztásáról.
– A szervezett képzés során gondoskodik a doktoranduszok rendszeres beszámoltatásról.
– Nemzetközi kapcsolatai felhasználásával elősegíti az iskola doktoranduszai külföldi tanulmányutakon, részképzéseken, való részvételét. Elősegíti a doktoranduszok konferenciákon való részvételét.
– Időszakonként elemzi az iskolát érintő statisztikai adatokat és azok alapján intézkedéseket fogalmaz meg.
– A DIT hallgató képviselője segítségével évente kikéri a doktoranduszok véleményét a képzésről. A vélemények alapján intézkedéseket fogalmaz meg.

 

MELLÉKLETEK

 1. Melléklet

A Gazdálkodás- és szervezéstudományok Doktori Iskola tagjai

A doktori iskola vezetője:
Dr. Török Ádám az MTA rendes tagja

Közreműködő vezető oktatók a Pannon Egyetemen:

Dr. Bittner Péter egyetemi docens, a közgazdaságtudomány kandidátusa
Dr. Csizmadia Tibor egyetemi docens
Dr. Czeglédi József egyetemi docens, a közgazdaságtudomány kandidátusa
Dr. Dimény Erzsébet egyetemi docens, a közgazdaságtudomány kandidátusa
Dr. Gaál Zoltán egyetemi tanár, a kémiatudomány kandidátusa, közgazdaságtudományból habilitált

Dr. Halmai Péter tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Győri István egyetemi tanár, a matematika tudomány doktora
Dr. Horváth György egyetemi tanár, a pszichológia tudomány doktora
Dr. Jáger Ida egyetemi docens, a filozófiatudomány kandidátusa
Dr. Kocsondi József, egyetemi tanár, PE GMK
Dr. Koltay Jenő, egyetemi docens, a közgazdaságtudomány kandidátusa
Dr. Kosztyán Zsolt, egyetemi docens
Dr. Kovács Zoltán egyetemi tanár, a kémiatudomány kandidátusa
Dr. Mészáros Ernő, az MTA rendes tagja
Dr. Mihályi Péter, egyetemi tanár, a közgazdaságtudomány doktora (MTA doktora)
Dr. Palkovics Miklós egyetemi tanár, a közgazdaságtudomány kandidátusa PE GMK
Dr. Pupos Tibor, egyetemi tanár, PE GMK
Dr. Telcs András tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Urfi Péter, egyetemi docens, PE GMK

 

Közreműködő vezető oktatók, együttműködő intézmények:

Dr. Bara Zoltán egyetemi docens, a közgazdaságtudomány kandidátusa
Dr. Andor László, a közgazdaságtudomány kandidátusa, Corvinus Egyetem
Dr. Fazekas Károly, a közgazdaságtudomány kandidátusa, MTA KTI (PE kihelyezett tanszék) igazgató-helyettes
Dr. Fertő Imre, a közgazdaságtudomány kandidátusa, MTA KTI (PE kihelyezett tanszék)
Dr. Hermann Zoltán, MTA KTI (PE kihelyezett tanszék)
Dr. Kapitány Zsuzsa, a közgazdaságtudomány kandidátusa, MTA KTI (PE kihelyezett tanszék

Dr. Köllő János, egyetemi docens,a közgazdaságtudomány kandidátusa
Dr. Laki Mihály, a közgazdaságtudomány kandidátusa, MTA KTI (PE kihelyezett tanszék)
Dr. Madarász Aladár, a közgazdaságtudomány kandidátusa, MTA KTI (PE kihelyezett tanszék)
Dr. Molnár György, a közgazdaságtudomány kandidátusa, MTA KTI (PE kihelyezett tanszék)
Dr. Pete Péter, Ph.D., MTA KTI (PE kihelyezett tanszék)
Dr. Semjén András, a közgazdaságtudomány kandidátusa, MTA KTI (PE kihelyezett tanszék)
Dr. Simonovits András, a közgazdaságtudomány doktora, MTA KTI (PE kihelyezett tanszék)
Dr. Valentiny Pál, a közgazdaságtudomány kandidátusa, MTA KTI (PE kihelyezett tanszék)
Dr. Kiss Lajos, a közgazdaságtudomány kandidátusa, magánvállalkozó
Dr. Papanek Gábor, igazgató, a közgazdaságtudomány kandidátusa, Gazdaságkutató Rt.
Dr. Vastag Gyula egyetemi tanár

 

 1. Melléklet

A Pannon Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési programja

 1. Alapelvek és a kötelező képzés tanterve

1.1.

A GSDI azt az elvet követi, hogy a doktoranduszok a rendelkezésükre álló képzési idő minél nagyobb részét kutatási tevékenységükre fordíthassák. Ennek megfelelően a kötelező oktatásban történő részvétel a doktorandusz számára azt a célt szolgálja, hogy elmélyítse tudományos és az általa választott szűkebb tudományterületre vonatkozó ismereteit. A kötelező tanterv három részből áll:

– a GSDI minden doktorandusz hallgatója számára kötelező alaptárgyakból;
– a doktorandusz által választott kutatási témához szervesen kapcsolódó és a téma szerinti kutatási főirányban működő doktori iskola oktatói által meghirdetett kötelezően választható tárgyakból; valamint
– szabadon választható tárgyakból.

A hallgatóknak a 6 félév alatt összesen 180 kreditet – félévenként 30 – kell teljesíteniük. Egy aktuális félévben a további kreditek részben előre is teljesíthetők. A 180 kredit megoszlása a következő:

1.1.1. Tanulmányi munka értékelése

A doktoranduszoknak a félévek elején a munkatervben rögzített tanulmányi tervnek megfelelően a leckekönyvükbe fel kell venniük a kötelező, illetve a választott tantárgyakat. A munkatervben nem szereplő tantárgyak leckekönyvbe történő felvételére akkor van lehetőség, ha azt a témavezető is támogatja. Minimum 48 kredit teljesítendő a leckekönyvbe felvett tantárgyakból letett vizsgákkal.

 

A DI kötelező tárgyainak listája

A tantárgy neve Kredit Oktató Félév Megjegyzések
Mikroökonómia I. 8 Dr. Badics Judit/ Dr. Bacsi Zsuzsa első Szigorlati alaptárgy
Mikroökonómia II. 8 Dr. Badics Judit /Dr. Bacsi Zsuzsa második Szigorlati alaptárgy
Makroökonómia I. 8 Dr. Mihályi Péter/Dr. Halmai Péter első Szigorlati alaptárgy
Makroökonómia II. 8 Dr. Mihályi Péter/Dr. Halmai Péter második Szigorlati alaptárgy
Ökonometria I. 8 Dr. Telcs András első
Ökonometria II. 8 Dr. Telcs András második

 

A tantárgy neve Kredit Oktató Félév Megjegyzések
Stratégiai menedzsment 8 Dr. Gaál Zoltán első Szigorlati alaptárgy
Nemzetközi menedzsment 8 Dr. Szabó Lajos első Szigorlati alaptárgy
Módszertani alkalmazások 8 Dr. Kosztyán Zsolt harmadik

negyedik

Kutatásmódszertan 8 Dr. Majoros Pál harmadik

negyedik

 

A kötelezően választható és a választható tantárgyak listája:

Agrárökonómia

A tantárgy neve Kredit Oktató Félév Intézmény
Agrárgazdaság a nemzetközi integrációban 8 PE GMK
Agrár és vidékpolitika 8 PE GMK
Faluszociológia és fejlesztés 8 Dr. Kocsondi József átmenetileg felfüggesztve PE GMK
Szociológiai elméletek 8 Dr. Kovács Ernő PE GMK
Vidékszociológia 8 Dr. Kovács Ernő PE GMK
Controlling rendszerek 8 PE GMK
Pénzügyi elemzés-tervezés 8 Dr. Pupos Tibor PE GMK
Szervezés- és vezetéselmélet 8 Dr. Gaál Zoltán PE SZVT
Stratégiai tervezés 8 PE GMK
Polgári jog 8 Dr. Bánhegyi Gabriella PE GMK
Környezetgazdaságtan 8 Dr. Szabó Gábor PE GMK
A szaktanácsadás módszertana 8 Dr. Pupos Tibor PE GMK
Agrárvállalkozások számviteli sajátosságai 8 Dr. Urfi Péter PE GMK
Regionális gazdaságtan 8 Dr. Bacsi Zsuzsa PE GMK
Növénytermelés: válogatott fejezetek 8 Áthallgatás (PE GMK)
Állattenyésztés: válogatott fejezetek 8 Áthallgatás (PE GMK)

 

Közgazdaságtudomány

A tantárgy neve Kredit Oktató Félév Intézmény
Gazdasági és monetáris unió 8 PE NGT
Gazdasági rendszerek 8 Dr. Bara Zoltán PE KGT
Industrial Organization 8 Dr. Török Ádám PE KGT
Az információ gazdaságtana 8 PE KGT
Egészségügy-gazdaságtan 8 Dr. Mihályi Péter PE KGT
A versenyképesség elmélete és tényezői 8 Dr. Török Ádám PE KGT
Helyi kormányzatok pénzügyei és önkormányzati gazdálkodás 8 Dr. Koltay Jenő PE KGT
Ipari (munkaügyi) viszonyok és bérmeghatározás 8 Dr. Koltay Jenő PE KGT
A szociálpolitika gazdaságtana 8 Dr. Semjén András MTA KTI
Információgazdaságtan 8 PE KGT
Oktatásgazdaságtan 8 Dr. Semjén András MTA KTI
A játékelmélet mikroökonómiai alkalmazásai 8 Dr. Badics Judit PE KGT
A közszolgáltatások piacszabályozása 8 Dr. Valentiny Pál MTA KTI
Az agrárpolitika gazdaságtana 8 Dr. Fertő Imre MTA KTI
A pénz természetéről 8 Dr. Telcs András PE
Bevezetés a tőzsde információelméletébe 8 Dr. Telcs A. PE

 

 

Menedzsment tudományok

A tantárgy neve Kredit Oktató Félév Megjegyzések
Projekt menedzsment 8 Dr. Szabó Lajos PE SZVT
Termelésmenedzsment 8 Dr. Kovács Zoltán PE SZVT
Logisztika 8 Dr. Kovács Zoltán PE SZVT
Stratégiai kontrolling Dr. Dimény Erzsébet PE SZCT
Multikulturalitás a marketingben 8 Dr.Constantinovits Milán
Internazionale Finanzierung 8
Nemzetközi kontrolling 8
A marketingelmélet válogatott fejezetei 8 Dr. Veres Zoltán PE

 

1.1.2. Oktató munka értékelése

A doktoranduszt a témavezető és a tanszékvezető bevonhatja az oktató munkába, illetve más tanszéki feladatok ellátásába. A teljesítendő összes kredit legfeljebb 24,45%-azaz 44 kredit az ezért a munkavégzésért  kapható.

 1. 15 órai oktatómunkával 2 kreditpont szerezhető. Az oktatómunkával teljesített kreditpontot a tantárgyfelelős oktató a hallgató leckekönyve hivatalos bejegyzések oldalán aláírásával igazolja.
  2. A kontakt órák tartásán kívül további oktatáshoz kapcsolódó egyéni feladatok elvégzésével is szerezhető kreditpont.

Az egyéni feladat értékelése:
– Esettanulmány készítése a témavezetővel egyeztetett témakörben (ez a feladat ismétlődhet félévenként, az esettanulmány elkészültét dokumentálni kell, az esettanulmány közvetlenül oktatási célokat szolgál).
– Oktatási segédlet készítése a témavezetővel egyeztetett témakörben (számpéldák, gyakorló feladatok a tanári példány kidolgozásával együtt).
– Diplomadolgozat témavezetői feladatainak ellátása (legalább 3 diplomadolgozat témavezetése jelent 1 db egyéni feladat teljesítését) a feladat teljesítését reprodukálható módon dokumentálni kell.
– Diplomadolgozat bírálói feladatainak ellátása (legalább 5 db bírálói feladat teljesítése jelent 1 db egyéni feladat teljesítését) a feladat teljesítését reprodukálható módon dokumentálni kell.

Az elvégzett egyéni feladatra a kreditpontot a témavezető javaslata alapján ‑ 30 munkaóra felel meg két kreditpontnak ‑ a DI vezetője, vagy az áltat megbízott oktató a leckekönyv hivatalos bejegyzések oldalán aláírásával igazolja.

 

1.1.3. Kutatómunka értékelése

A doktorandusz a megszerezhető összes kredit legfeljebb 16,67%-át (30 kredit) az első félév elején leadandó kutatási tervéért és a félévek végi kutatási beszámolókért szerezheti meg.
– félévenkénti kutatási beszámoló, az 1-5. félévben                                         3-3 kredit
– a 6. félév végén                                                                                      10 kredit
– kutatási terv kidolgozása                                                                            5 kredit

A doktorandusz a megszerezhető összes kredit legalább 32,23 %-át (58 kredit) kutatási tevékenység, illetve ahhoz kapcsolódó tudományos eredmények révén érheti el.

A doktorandusz a képzési időszakban végzett kutatási tevékenységeiért, illetve azok eredményeiért az alábbi kredit értékeket szerezheti meg:
– nemzetközi, referált folyóiratban vagy könyvben megjelent, vagy elfogadott publikáció (társszerzőként is)                              20 kredit
– hazai, referált folyóiratban vagy könyvben megjelent, vagy elfogadott publikáció (társszerzőként is)                                       18 kredit
– nemzetközi, egyéb folyóiratban vagy könyvben megjelent, vagy elfogadott publikáció (társszerzőként is)                                18 kredit
– hazai, egyéb lektorált folyóiratban vagy könyvben megjelent, vagy elfogadott publikáció (társszerzőként is)                             8 kredit
– nemzetközi konferencián, bíráló bizottság által előzetesen kiválasztott paper alapján tartott előadás (társszerzőként is)              10 kredit
– hazai konferencián, bíráló bizottság által előzetesen kiválasztott paper alapján tartott előadás (társszerzőként is)                       8 kredit
– nemzetközi konferencián tartott előadás (társszerzőként is)                                                                                              8 kredit
– hazai konferencián tartott előadás (társszerzőként is)                                                                                                       6 kredit
– részvétel nemzetközi kutatási programban (teamben)                                                                                                      10 kredit
– részvétel hazai kutatási programban (teamben)                                                                                                               8 kredit
– előadás a saját kutatási témában                                                                                                                                  5 kredit
– nemzetközi ismeretterjesztő vagy nem szakmai folyóiratban megjelent, vagy elfogadott publikáció (társszerzőként is)                5 kredit
– hazai ismeretterjesztő vagy nem szakmai folyóiratban megjelent, vagy elfogadott publikáció (társszerzőként is)                         3 kredit

 

1.2. Az egyéni képzésben részt vevőkkel szemben támasztott követelmények

Az egyéni képzésben részt vevő doktoranduszok doktori szigorlati vizsgát tesznek, majd annak sikeres teljesítése után nyújthatják be és védhetik meg doktori értekezésüket. A doktori cselekmény azonban nem kezdhető meg mindaddig, amíg
– a doktorandusz legalább egy, referált nemzetközi folyóiratban illetve könyvben megjelent, vagy publikálásra elfogadott publikációval; vagy legalább kettő, nem referált nemzetközi folyóiratban illetve könyvben megjelent, vagy publikálásra elfogadott publikációval; valamint
– legalább egy, referált hazai folyóiratban illetve könyvben megjelent, vagy publikálásra elfogadott publikációval nem rendelkezik.

 

 1. sz. melléklet

Fogalmi meghatározások

Az 199/2000. (XI. 29.) sz. kormányrendelet 32.§ d) bekezdése értelmében:

Doktori Iskola (DI): egyetemen a MAB jóváhagyásával működő, az egyetem különböző szervezeti egységeit átfogó olyan oktatási szervezet, amelyben a tudományos fokozat elnyerésére felkészítő képzés folyik. A doktori iskolában közreműködhet más felsőoktatási intézmény vagy az intézményen kívüli kutatóintézet is. Az egyetemeken tudományáganként legfeljebb egy doktori iskola működhet. Ez alól kivételt csak a külön jogszabályban meghatározott multidiszciplináris területeken működő doktori iskolák jelenthetnek.

 1. Doktorandusz: a doktori (PhD) [a továbbiakban: doktori] képzésben részt vevő hallgató, akit a felsőoktatásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott jogok illetnek meg és kötelezettségek terhelnek.
 2. Doktorandusz-hallgatói jogviszony: a doktorandusz hallgató és a felsőoktatási intézmény között fennálló jogviszony, amelynek tartalmát a doktorandusz hallgatónak és az intézménynek a felsőoktatásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott jogai, illetve kötelezettségei alkotják. A hallgatói jogviszonyt az egyetem) diákigazolvány kiadásával, illetve érvényesítésével igazolja.
 3. Állami doktori ösztöndíj: a szervezett doktori képzésben, nappali tagozaton részt vevő magyar állampolgárságú doktorandusz hallgatók, illetve jogszabály vagy nemzetközi megállapodás alapján a magyar állampolgárságú hallgatókkal azonos elbírálás alá eső külföldi hallgatók részére nyújtható pénzbeli támogatás.
 4. Doktorjelölt: a doktori tanulmányait befejezett személy, aki a doktori fokozat megszerzésére irányuló eljárás alatt áll. A doktorjelölt nem doktorandusz, nem áll hallgatói jogviszonyban.
 5. Doktori képzés: egyetem által végzett, doktorandusz-hallgatói jogviszonyt eredményező, három év (36 hónap) tanulmányi időtartamú posztgraduális szintű képzés, amely a doktori fokozat elnyerésére készít fel. A doktori képzés rendszeres tanulmányi, kutatási és beszámolási tevékenység, amely magában foglalja az egyetem doktori szabályzatában előírt kötelezettségek teljesítését, így a doktori szigorlat kivételével a doktori vizsgák eredményes letételét is.
 6. Doktori téma: olyan kutatási terület, amely alkalmas arra, hogy kidolgozása folyamatában a doktorandusz – a témavezető irányításával – elsajátítsa a tudományos módszerek alkalmazását, értékelhető tudományos eredményhez jusson, és erről tudományos közlemények, tudományos előadások, majd doktori értekezés formájában bizonyosságot tegyen.
 7. Tanulmányi pont (kredit) a doktori képzésben: a doktorandusz hallgatói kötelezettségek teljesítésére irányuló tanulmányi, kutatói munka mértékegysége.
 8. Doktori fokozatszerzési eljárás: a doktori fokozat megszerzésére irányuló, tartalmilag a doktori képzésre alapozó, de attól jogilag és eljárás tekintetében független cselekménysorozat.
 9. Doktori szigorlat: a doktori fokozat megszerzésére irányuló eljárás része, a doktori eljárásban részt vevő személy tudományágában szerzett ismereteinek összefoglaló, áttekintő jellegű számonkérési formája.
 10. Doktori értekezés: a doktorjelölt által készített írásmű, amellyel a doktorjelölt – a doktori fokozatszerzési eljárás során – bizonyítja, hogy a fokozat követelményeihez mért tudományos feladat önálló megoldására képes.
 11. Doktori fokozat: az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács által odaítélhető fokozat, mely megszerzésének feltételeit az egyetem Doktori Szabályzata állapítja meg. A doktori fokozat egyetemi szervezett képzésben való részvétel, illetve egyéni felkészülés alapján – doktori fokozatszerzési eljárás keretében – szerezhető meg.
 12.  Doktori tézisek: a tudományos nyilvánosság számára készülő, összefoglaló jellegű mű, amely a doktorjelölt azon tudományos eredményeit mutatja be, amelyek alapján a fokozatszerzési eljárás során tanúbizonyságát adja annak, hogy felkészült a tudományos fokozat megszerzésére. A tézisek magyar és angol (esetleg más, az adott tudományág sajátosságainak megfelelő) nyelven is készülnek. A tézisek nyilvántartásáról, illetve nyilvánosságra hozataláról az egyetem és az Oktatási Minisztérium gondoskodik.
 13.  Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács (EDHT): a doktori képzés szervezésére és a fokozat odaítélésére az Egyetemi Tanács által létrehozott testület, amely a doktori képzés tekintetében döntéshozatali jogosultsággal rendelkezik, különösen a képzés programjának jóváhagyása és a képzésre felvétel, valamint a fokozat odaítélése tekintetében. Jogszabályban megállapított feltételek teljesülése esetén elláthatja a habilitációs bizottság feladatait is. A doktori tanács tudományos kérdésekben független testület. Az egyetemi/kari doktori tanács szavazati jogú tagjai egyetemi tanárok, és/vagy akadémiai doktorok. A tanács minden külső tagja rendelkezik szavazati joggal.
 14.  Doktori Iskola Tanácsa (DIT): a doktori iskola vezetőjének munkáját segítő, rendszeresen ülésező testület, amit a doktori iskola alapító tagjai választanak, és tagjait az egyetem doktori tanácsa bízza meg és menti fel;
 15.  Egyetemi doktorandusz nyilvántartás: a doktori képzésbe felvételt nyert és az abban részt vevő doktorandusz hallgatókról, a doktori hivatal (Oktatási Igazgatóság) által vezetett nyilvántartás (anyakönyv).
 16.  Egyetemi doktori nyilvántartás: az egyetemen doktori fokozatot szerzett személyekről és a fokozat adatairól vezetett egyetemi nyilvántartás (oklevél könyv).
 17.  Nappali tagozatos képzés: olyan képzés, ahol a tanórák (kontaktórák) az összes hallgatói tanulmányi munkaidő legalább egytizenötöd részét teszik ki (min 180×0,15= 27).
 18.  Esti tagozatos képzés: olyan képzés, ahol a tanórák (kontaktórák) a nappali tagozatos képzésben meghatározottak legfeljebb kétharmadát teszik ki (max.18).
 19.  Levelező tagozatos képzés: olyan képzés, ahol a tanórák (kontaktórák) a nappali tagozatos képzésben meghatározottak legfeljebb egyharmadát teszik ki (max 9).
 20.  Külföldi részképzés: a doktori képzés része, amelyben a doktorandusz a doktori témájához kapcsolódó – a témavezető által jóváhagyott – olyan munkaprogram alapján vehet részt, amely biztosítja az adott tanulmányi időszak érvényességét az egyetem doktori képzési programjában. A külföldi részképzések munkaprogramjának elfogadásáról a doktori iskola tanácsa jogosult dönteni.
 21.  Doktori iskola alapítás személyi minimum feltétele: Az alapítók között az iskola vezetőn kívül legalább még két akadémiai doktor van, közülük legalább az egyik belső tag, továbbá még legalább négy tudományos fokozattal rendelkező személy van, közülük legalább kettő olyan belső tag, aki habilitált ojtató, vagy egyetemi tanár. Az alapító külső tagoknak legkésőbb 2002. június 30-ig habilitációval, vagy akadémia doktori címmel kell rendelkezniük.
 22.  Doktori Iskola vezetője: aki alapító belső tag és az MTA rendes, levelező tagja, doktora vagy a tudomány doktora felelős az iskola tudományos színvonaláért és oktatási munkájáért.
 23.  Alapító tag: Aki az akkreditáció iránti kérelemben ilyenként van feltüntetve. A magyar felsőoktatásban egy személy csak egy doktori iskolában lehet alapító tag. Az alapító tagok helyébe illetve mellé – az Egyetemi Doktori Tanács javaslata alapján a MAB jóváhagyásával – azonos feladatokkal, azonos feltételek megléte esetén új alapító tagok léphetnek.
 24.  Alapító belső tag az lehet, aki a doktori iskolát működtető egyetemmel teljes munkaidejű munkaviszonyban áll. Azok az oktatók, akik az egyetemen működő, a Magyar Tudományos Akadémia által támogatott akadémiai és egyéb kutató csoportok munkatársaiként vesznek részt az egyetemeken a Doktori Iskolák munkájában, az egyetemi oktatókkal egyenlő jogú oktatóknak tekintendők.
 25.  Alapító külső tag: aktív egyetemi tanár, vagy habilitált egyetemi oktató, kutató ha nincs főállású munkaviszonya a PE-n, illetve idősebb 67 évnél, továbbá az adott tudományágban az egyetem professor emeritusa is.
 26.  Doktori Iskola oktatói azok a tudományos fokozattal rendelkező oktatók és kutatók, akiket – a doktori iskola vezetőjének javaslatára – a doktori iskola tanácsa alkalmasnak tart a doktori iskola keretében oktatási, kutatási és témavezetői feladatok ellátására.
 27.  Témavezető az a tudományos fokozattal rendelkező oktató, illetve kutató, akinek témahirdetését az egyetemi doktori tanács jóváhagyta, és aki – ennek alapján – felelősen irányítja és segíti a témán dolgozó doktoranduszok tanulmányait, kutatási munkáját, illetve a doktorjelöltek fokozatszerzésre való felkészülését.

Részletek az 51/2001. kormányrendelet a doktori iskolákról

 1. § (1) Doktori- és mesterképzés kizárólag – külön jogszabályban meghatározott feltételek alapján – akkreditált doktori iskola keretében folytatható.

(2) Az egyetemeken külön jogszabályban meghatározott tudományáganként (művészeti területenként) – ha  jogszabály a multidiszciplináris területen működő doktori iskolák esetében kivételt nem tesz – egy doktori iskola működhet.

(3) A doktori iskola akkreditációjával az egyetem az adott tudományágban jogot szerez habilitációs eljárás lefolytatására és a „dr. habil” cím odaítélésére.

 

 1. § (1) A doktori iskola oktatói azok a tudományos fokozattal rendelkező oktatók és kutatók, akiket – a doktori iskola vezetőjének javaslatára – a doktori iskola tanácsa alkalmasnak tart a doktori iskola keretében oktatási, kutatási és témavezetői feladatok ellátására.

(2) A doktori téma vezetője az a tudományos fokozattal rendelkező oktató, illetve kutató, akinek témahirdetését a doktori tanács jóváhagyta, és aki – ennek alapján – felelősen irányítja és segíti a témán dolgozó doktoranduszok tanulmányait, kutatási munkáját, illetve a doktorjelöltek fokozatszerzésre való felkészülését.

 

 1. § A meghirdethető oktatási programokról és a témavezetői megbízásokról a doktori iskola tanácsa ennek hiányában doktori tanácsa évente dönt, és ezek nyilvánosságra hozataláról az egyetemen szokásos módon gondoskodik.

 

 1. § (1) A doktori iskola létesítésének jóváhagyásáért pályázatot kell benyújtani a MAB-hoz. A doktori tanács által előkészített, az egyetemi tanács által jóváhagyott pályázatot a rektor nyújtja be a MAB-hoz.

(2) A MAB a beérkezett pályázatokat tudományterületenként vagy tudományáganként kidolgozott követelményrendszer alapján bírálja el.

(3) A doktori iskola engedélyezésére, működésének minőségellenőrzésére, a működés felfüggesztésére illetve megszüntetésére vonatkozó részletes szabályokat – a vonatkozó jogszabályokban meghatározott keretek között – a MAB állapítja meg.

(4) A doktori iskola létesítésének és a minőség-ellenőrzésnek a követelményrendszerét, valamint az értékelési eljárás részletes rendjét a MAB – az Oktatási Közlönyben és az Akkreditációs Értesítőben – teszi közzé.

 

 1. § A doktori tanács feladata, különösen:
 2. a) jóváhagyja a doktori iskolák alapításának kezdeményezését;
 3. b) dönt a doktori képzésbe való felvételről, a felmentésekről, a doktori szigorlat tárgyairól, a doktori fokozat odaítéléséről, a kitüntetéses doktorrá avatási javaslatokról;
 4. c) a Szabályzatban meghatározottak szerint, a doktori iskolák javaslatára kijelöli a doktori felvételi bizottság tagjait, a bírálóbizottság tagjait és a hivatalos bírálókat, létrehozza a szigorlati bizottságot, továbbá jóváhagyja a doktori témavezetők és a doktori iskola oktatóinak személyét;
 5. d) állást foglal a külföldi tudományos fokozat honosításáról;
 6. e) javaslatot tesz az egyetemi tanács részére a doktori képzési normatíva felhasználásáról.
 7. § A Szabályzatot, a doktori tanács javaslata alapján, az egyetemi tanács alkotja.

 

 1. § (1) A doktori iskolák működési szabályzatot alkotnak, amelyet az egyetemi doktori tanács hagy jóvá.

(2) A doktori iskola általános képviseletét a doktori iskola vezetője látja el. A doktori iskola vezetőjének munkáját a doktori iskola tanácsa segíti.

 

 1. § A Szabályzatban – az Ftv., valamint jelen kormányrendelet keretein belül – rendelkezni kell:
 2. a) a doktori képzés részletes szabályairól,
 3. b) az egyetemi szervezett képzésről, az egyéni felkészülésről,
 4. c) a doktorandusz tanulmányi kötelezettségeiről, a tanulmányok ellenőrzésének módjáról,
 5. d) a doktori képzésben elismerhető tanulmányi pontokról (kreditekről),
 6. e) a tanulmányok lezárásának feltételeiről,
 7. f) a doktori fokozat megszerzésének feltételeiről, a fokozat odaítélésének részletes szabályairól,
 8. g) a tiszteletbeli doktorrá (doctor honoris causa) avatás feltételeiről,
 9. h) a doktori tanács összetételéről, feladatairól, hatásköréről, eljárási rendjéről,
 10. i) a doktoranduszok hallgatói támogatása megállapításának elveiről, az odaítélés módjáról és eljárási szabályairól, továbbá a támogatások időtartamáról, jogcíméről, valamint a pénzügyi források és más támogatások felhasználásának ellenőrzési rendszeréről,
 11. j) a doktoranduszok által fizetendő díjakról és térítésekről, mentességekről és kedvezményekről, a díjak befizetésének, kezelésének szabályairól, a díjakból és térítésekből származó bevételek felhasználásának elveiről, valamint a pénzügyi források felhasználásának ellenőrzési rendszeréről,
 12. k) a szünetelő, illetve megszűnt hallgatói jogviszonyú személyek támogatásairól, az általuk fizetendő díjakról és térítésekről,
 13. l) a külföldieknek a doktori képzésben való részvételének feltételeiről, figyelemmel az egyéb jogszabályok rendelkezésire is,
 14. m) a doktori képzés, illetve a doktori fokozat megszerzésére irányuló eljárás során hozott döntések elleni jogorvoslatokról,
 15. n) az e rendeletben és jogszabályban a Szabályzat hatókörébe utalt egyéb kérdésekről.

 

(2) Doktori képzésre egyetemi oklevéllel, vagy azzal egyenértékű oklevéllel és legalább egy, államilag elismert középfokú „C” típusú nyelvvizsgával rendelkező pályázók jelentkezhetnek.

(3) A doktori tanács a felvételt, a doktori iskola javaslata alapján, a (2) bekezdésben meghatározott feltételeken túl, további követelményhez kötheti.

 

 1. § A doktori iskolákat vagy az akkreditált doktori programokra alapozva, azok átalakításával lehet szervezni, vagy új doktori iskolaként kell megalakítani és akkreditáltatni. A doktori iskolák akkreditációs eljárásának részletes szabályait a MAB dolgozza ki, és az Oktatási Közlönyben és az Akkreditációs Értesítőben közzéteszi.

 

 1. a doktori iskola tanácsa: a doktori iskola vezetőjének munkáját segítő, rendszeresen ülésező testület, amit a doktori iskola alapító tagjai választanak, és tagjait az egyetem doktori tanácsa bízza meg és menti fel;

18. A külföldi részképzések munkaprogramjának elfogadásáról a doktori iskola tanácsa, ennek hiányában a doktori tanács jogosult dönteni.